top of page

VILKAR Privat

 

 

Dersom ikke annet er oppgitt i avtalen nedenfor er det "Energi Norges standard kraftleveringsavtale" som er gjeldende. Denne er utarbeidet av EnergiNorge i samarbeid med forbrukerombudet og er gjeldende fra og med 01.01.2017.

Ønsker du kopi sendt på mail vennligst send oss e- post på: hei@elevonorge.no

 

 

1.0 GENERELLE VILKÅR

 

1.1. Leverandørbytte (nye kunder)

Ved bestilling av strømavtale gir den som er angitt i avtalebekreftelsen, heretter benevnt som Kunden, Elevo Norge AS (org.nr. 914779405), Strandveien 8, 1336 Lysaker, heretter benevnt som "Elevo Norge", sitt uttrykkelige samtykke til og gir Elevo Norge fullmakt til å:

 

  • Utfør en standard kredittsjekk gjennom et av konsernets selskaper. Elevo Norge forbeholder seg retten til å godta enhver ny kunde etter godkjent kredittvurdering.

  • Sende oppsigelse av strømavtale til Kunden sin nåværende strømleverandør i samsvar med retningslinjene fra Norges Vann- og energidirektorat (NVE). Kunden er selv ansvarlig for eventuell bindingstid og bruddgebyr hos sin nåværende strømleverandør.

 

Produktbytte (eksisterende kunder) - Bestilling av strømavtale fungerer som en oppsigelse av eksisterende strømavtale hos Elevo Norge på samme målepunkt. Avtalen trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er avtalt.

 

Informasjon fra Elevo Norge og partnere

Ved inngåelse av strømavtale med Elevo Norge godkjenner Kunden at det sendes informasjon og tilbud fra Elevo Norge og våre samarbeidspartnere. Man kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende kundeforhold og/eller strømavtale vil sendes selv om man har reservert seg mot nyhetsbrev.

 

Elektronisk kommunikasjon og Personopplysninger

Ved inngåelse av strømavtale godkjennes det at Elevo Norge kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller epostadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen. Elevo Norge bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen til å administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen. Opplysningene kan bli utlevert til tredjepart som bistår Elevo Norge med måling, avregning og fakturering. Elevo Norge forbeholder seg retten til å innhente fødselsnummer for å kunne identifisere Kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub). Kunden har rett til innsyn, samt kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i medhold av personopplysningsloven. Det vil også brukes personopplysninger til å distribuere informasjon og tilbud relatert til Kundens avtaleforhold. Dette gjelder også distribusjon via elektroniske kanaler i henhold til markedsføringsloven §15. Kunder som ikke ønsker å motta slik informasjon kan reservere seg mot dette. For øvrig skjer databehandling i henhold til kravene i Personopplysningsloven og våre retningslinjer for behandling av personopplysninger. 

 

Personvernspolicy finnes på: www.elevonorge.no/gdpr

 

1.2. Fakturering

Fakturering – Elevo Norge sender ut faktura månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres forskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller kundes netteier. Riktig avregning forutsetter at Kunden leverer måleravlesning til Elevo Norge eller til sin netteier den første dagen i hver måned. Dersom Elevo Norge ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av Kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. I slike tilfeller vil eventuelt feil fakturert forbruk bli korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter Kundens reelle forbruk.

 

Kunder kan velge å motta faktura på Kundens registrerte e-postadresse. Kunder uten registrert e-postadresse vil motta faktura per post, og vil da bli belastet med det til enhver tid gjeldende fakturagebyr.

 

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.

Skatter og avgifter – Endringer i eksisterende eller nye skatter eller avgifter vil gi tilsvarende endringer i strømpris og/eller fastbeløp.

 

Ved endring av vilkår i avtaler som ikke er fritt oppsigelige, kan kunde som ikke godtar endrede vilkår heve avtalen når endringen er til ugunst for kunden.

 

1.3. Pris

Totalprisen på strømavtalen består av: Den kostnad Elevo Norge har i forbindelse med innkjøp av strømmen, et påslag og et fastbeløp. Den månedlige innkjøpsprisen fastsettes hver måned. Oppgitte priser er inklusiv mva.

 

1.4. Oppsigelse

Oppsigelse – Strømavtalen kan sies opp av begge parter med to ukers skriftlig varsel. Ved leverandørbytte kan Kundens nye leverandør melde oppsigelse på vegne av Kunden. Dersom avtalen har bindingstid og avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt, vil det tilkomme et bruddgebyr tilsvarende besparelse Kunden har oppnådd som følge av avtalt bindingstid. Dersom Elevo Norge sier opp strømavtale skal det foreligge saklig grunn, ref Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft.

 

1.5. Reaktivering

Dersom kunde ønsker å reaktivere sin avtale etter opphør fra Kundens side tilkommer et gebyr på kr 200 per strømmåler.


1.6. Flytting

Elevo Norge har rett til å videreføre strømavtalen ved flytting. Kunden er selv ansvarlig for å melde inn flyttingen til Elevo Norge. Elevo Norge har tillatelse til å innhente nødvendig informasjon for å videreføre avtalen til nytt anlegg. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må avtalen sies opp.

 

1.7. Angrerett

Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen, og Kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Dersom Kunden benytter seg av angreretten oppfordres Kunden til selv å ta kontakt med foretrukket strømleverandør.  www.elevonorge/angrerett

 

1.8. Avtale

1.8.1 Kunden forplikter seg til å betale via e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatt direkte debitering. Oppretter ikke Kunden e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatt direkte debitering innen 30 dager etter oppstartsdato belastes kunden med et fakturagebyr på kr 98.

 

1.8.2 Våre lavprisprodukt betinger at både efaktura og avtalgiro etableres innen 14 dager etter første faktura. Dersom efaktura mangler vil gebyr på kr 49 per måned påløpe. Dersom avtalegiro mangler vil gebyr på kr 49 per måned påløpe.

 

1.9 Annet

1.9.1 Elevo Norge AS har rett til helt eller delvis å overføre denne avtalen til en annen motpart på uendrede vilkår. Kunden har ikke rett til å overføre denne avtalen til en annen motpart, uten Elevo Norges forutgående skriftlige samtykke.

 

1.9.2 Elevo Norge er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av feil, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse av Elevo Norge. I den grad loven tillater det er Elevo Norges totale ansvar uansett begrenset til kr 5000 for hvert tilfelle. Kunden kan si opp avtalen umiddelbart i tilfelle det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra Elevo Norge. I tilfelle konkurs eller hvis Elevo Norge må slutte å levere strøm, opphører alle forpliktelser i henhold til avtalen umiddelbart for Leverandøren.

 

1.9.3 Informasjon om forbrukerrettigheter, klage- og tvisteløsning og annen informasjon om strømkontrakter finner du på eller ved å kontakte Kundeservice. Tvister som oppstår som følge av denne avtalen skal løses først og fremst gjennom forhandlinger mellom partene. Hvis tvisten ikke kan avgjøres ved forhandling, så kan partene klage den inn for kompetente myndighet for avgjørelse der. 

 

2.0 STRØMPRODUKTER

 

2.1 Innkjøpspris

Innkjøpspris er en innkjøpsavtale, det betyr i tillegg til månedsprisen kommer offentlige avgifter, månedsbeløp og påslag. Innkjøpspris er Elevo Norges standardavtale. Ved oppsigelse før avtaletiden er utløpt eller ved mislighold vil det påløpe et bruddgebyr på kr 200.

 

2.2 Fastprispakker for deg som vil ha kontroll på strømutgiftene. Kunden betaler samme pris hver måned.

 

2.2.1 Forbruket som legges til grunn er forventet forbruk som innrapporteres fra netteier. Månedsforbruk utover det inkluderte månedsforbruket faktureres med øre 94 per kWh. Dersom forventet årsforbruk oppjusteres slik at det overstiger inkludert forbruk vil månedsprisen oppjusteres fra avtale start. Elevo Norge står ikke ansvarlig for feilinformasjon fra netteier og kunde må selv ta kontakt med netteier dersom forventet årsforbruk er feil. Ved årsforbruk over 35 000 kWh kan Elevo Norge fritt endre produkt til Forvaltningspris.

 

2.3 Forvaltning:
Elevo Norge foretar kontinuerlig innkjøp og prissikring av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Slike innkjøp gjøres løpende basert på Elevo Norges til enhver tids gjeldende markedssyn. Elevo Norge plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Prisen med tillegg av offentlige avgifter, månedsbeløp og påslag fremkommer månedlig på faktura. Pristak korrigeres hver 3 mnd. Pristaket gjelder gjennomsnittlig pris gjennom kontraktsperioden, og ikke måned for måned. Oppdatering av pristaket vil skje i henhold til gjeldende avtale. Ved oppsigelse før utløpet av avtaletiden eller ved avtalebrudd vil det påløpe et bruddgebyr.

 

2.3.1 Bruddgebyr:

Kunden skal ved oppsigelse betale et gebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen Elevo Norge har gitt kunden, for eksempel i form av gavekort eller rabatter. Dersom kunden er inne i siste halvdel av kontraktsperioden, halveres gebyret.

 

2.4 Fordelsprodukter

Kunden kan inngå avtale om Leverandørens fordelsprodukter samtidig med inngåelse av avtale om strømleveranse. Fordelsproduktene kan når som helst sies opp av Kunden ved å kontakte Elevo Norges kundeservice. Leverandøren debiterer Kunden for fordelsproduktene etter gjeldende prisliste (nedenfor), som fremgår av vilkårene for fordelsprogrammet. Disse vilkårene finnes nedenfor og på Elevo Norges hjemmesider. Eventuelle rabatter angis på avtalebekreftelsen fra leverandøren. 


2.4.1 Fornybar energi

Fornybar strøm fordel garanterer Kunden strømproduksjon fra fornybar energi. Kunden belastes kr 69 per måned for denne fordelen i henhold til punkt 2.4. 

 

2.4.2 Elpris sjekken

Elpris sjekken fordel gir Kunden muligheten til å kontakte Elevo Norges eksperter, og binde strømprisen i korte perioder på mellom 2 og 6 måneder. Elevo Norge kan også sende tilbud direkte per e-post til Kunden om å binde strømprisen basert på direkte rådgivning til Kunden. Kunden belastes kr 39 per måned i henhold til punk 2.4.

bottom of page