top of page

 

Forvaltning vilkår  

 

 

Ønsker du kopi sent på mail vennligst send oss e-post bedrift@elevonorge.no
 

Ved å inngå denne avtalen gir kunden ELEVO NORGE AS fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaler med nåværende leverandører etter NVEs retningslinjer, samt til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av denne fullmakt kan ELEVO NORGE AS også innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandører. ELEVO NORGE AS er imidlertid ikke ansvarlig for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom kunden og tidligere leverandør.

 

Alle priser er oppgitt eks. mva. for bedrifter (25% pr. 01.01.2005).

ELEVO NORGE AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra ELEVO NORGE AS sin side. ELEVO NORGE AS samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000, for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra ELEVO NORGE AS side. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra ELEVO NORGE AS sin side. Ved konkurs eller det tilfelle at ELEVO NORGE AS må slutte å levere strøm opphører alle forpliktelser etter avslutningsdato.

 

1. Med kunden menes den bedriftskunde som iht. avtale med ELEVO NORGE AS tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre. Ved avtaleinngåelse må kunden oppgi firmanavn, tilhørende organisasjonsnummer, faktura og anleggsadresse, målepunkt ID, måleravlesning for manuelle målere, samt kontaktperson. For bedrifter er det 36 måneders avtaletid, om ikke annet er avtalt.

 

2. ELEVO NORGE AS har rett til å avregne kunden for kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til de(n) prisbestemmelse(r) partene har avtalt i kontrakt.

 

3. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. ELEVO NORGE AS har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av ELEVO NORGE AS som leverandør på den nye adressen. Kunden forplikter å ta kontakt med ELEVO NORGE AS i forkant av flytting.

 

4. Produktinformasjon - Forvaltningskraft med prissikring: Kunden gir ELEVO NORGE AS fullmakt til å foreta innkjøp av kraft på kundens vegne i relevante markeder. Slike innkjøp gjøres løpende basert på ELEVO NORGE AS til enhver tid gjeldende markedssyn. ELEVO NORGE AS plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Prisen kunden betaler er en fastpris for ulike perioder gjennom året. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene. Pristak korrigeres hver 3 mnd. Pristaket gjelder gjennomsnittlig pris gjennom kunde perioden ikke måned før måned. Oppdatering av pristaket vil skje på "Prisvarsling", ønsker du tilgang kan du kontakte vår kundeservice for passord. 

 

5. Den 01.01.2012, ble det innførtel sertifikater i Norge. ELEVO NORGE AS garanterer for at el sertifikater handles inn for kunde etter krav fra myndighetene. Andelen av forbruket som er sertifikatpliktig varierer over tid. Kostnader, påslag og omkostninger belastes kunder som er sertifikatpliktige. Netteier definerer hvem som er sertifikatpliktig. For mer informasjon om el sertifikater se www.nve.no/elsertifikater.

 

6. Avtaler med prissikring har en gitt avtaletid iht. kontrakt. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke ELEVO NORGE AS sitt direkte økonomiske tap ved at leveransen for prissikringsperioden ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og er minimum 10 øre pr. kWh pr. gjenstående år og 69 kr pr gjenstående måned av avtaleperioden og minimum 6.245 pr. måler. Dersom kunde ønsker å reaktivere sin avtale etter opphør fra Kundens side tilkommer et gebyr på kr 1.425 per strømmåler.

 

7. Eventuell prissikringsperiode begrenses til et leverings volum som tilsvarer kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 3 årene. Ved forbruksendringer ut over +/- 10% i avregningsperioden kan ELEVO NORGE AS etter å avregne merutgifter i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året.

 

8. Eventuell prissikringsperiode gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker ELEVO NORGE AS sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på ELEVO NORGE AS sin webside; ”Prisvarsling” om ny pris m.m. Prissikringsperioden vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

 

9. Faktureringsprinsippet som benyttes er a konto og forskudd. Forskuddsbetaling vil si at strømforbruket betales før man har brukt kraften, som er basert på faktisk forbruk i perioden. Kunden faktureres inneværende måned + to måneder a konto (a kontoperioden kan likevel bli lenger dersom måleravlesing ikke foreligger). Forskjellen mellom innbetalt forskudd og reelt forbruk (basert på måleravlesing) beregnes ved hver faktura når måleravlesing er mottatt fra kundens netteier. Dersom kunden har innbetalt for mye, kommer dette til fratrekk ved neste faktura. Dersom kunden har innbetalt for lite, belastes dette ved neste faktura.

 

10. Dersom ELEVO NORGE AS feilaktig har benyttet andre målerverdier enn de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for ELEVO NORGE AS, kan ELEVO NORGE AS eller kunden kreve korreksjonsoppgjør slik at feilen rettes opp. Krav om korreksjonsoppgjør foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18.05.1979 nr.18. Avvik som skyldes at ELEVO NORGE AS ikke har fått oppgitt målerverdier fra nettselskapet tidsnok i forhold til faktureringstid spunkt, og derfor estimert forbruk ved avregning, jf. § 6, korrigeres ved første ordinære fakturering når målerverdiene foreligger.

 

11. Dersom ELEVO NORGE AS er meddelt feil målerverdier for kunden fra nettselskapet, og benyttet disse ved avregning av kunden, kan ELEVO NORGE AS ikke kreve etterbetaling fra kunden, og kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra ELEVO NORGE AS. Oppgjør for for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil målerverdier til ELEVO NORGE AS, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet.

 

12. ELEVO NORGE AS har fakturagebyr (kr 49 pr. faktura). E-postfaktura eller opprettelse av avtalegiro er gebyrlagd med 29 kr. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

 

13. Kunden aksepterer at ELEVO NORGE AS kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved avslag bortfaller alle ELEVO NORGE ASs forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet. Alle personopplysninger som er oppgitt (lov av 14 april 2000, nr 31) blir behandlet konfidensielt og i tråd med personopplysningsloven og brukes kun til å administrere kundeforholdet.

 

14. Avtalen kan sies opp av partene med 36 måneders gjensidig oppsigelsestid innen utløpet av inneværende avtaleperiode. Hvis ikke forbeholder ELEVO NORGE AS seg retten til å fornye avtalen på samme avtaleform og avtale-lengde, dog ikke mindre enn 36 måneder. Nye betingelser av priser, pristak etc. vil bli varslet i forkant på min side, www.elevonorge.no eller pr mail. Oppsigelsen må være skriftlig. Ved oppsigelse må kunden selv sørge for fornyelse av avtaler med leverandører på de tjenester som kunden har benyttet hos ELEVO NORGE AS. ELEVO NORGE AS har fullmakt til å reaktivere kunder dersom skriftlig oppsigelse ikke foreligger. Ved terminering av avtalen før avtaleperiodens utløp vil det utløse bruddgebyr dersom det er et produkt med avtaletid og eller oppsigelsestid.

 

15. ELEVO NORGE AS tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/ pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgvirksomhet i sluttbrukermarkedet. ELEVO NORGE AS kan justere priselementene og avtalevilkårene med 1 månedsvarsel, via www.elevonorge.no eller "Prisvarsling". Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

 

16. Kunde er ansvarlig for å sende inn nødvendige opplysninger som målerstand eller lignende for oppstart av avtalen. Det skal være innsendt innen 14 dager fra salgstidspunktet. Ved manglende informasjon belastes du etter avtalevilkår pkt (6) som oppsigelse av avtale. Om det ikke foreligger informasjon om deres forbrukningsprofil blir det regnet som 150.000 kWh/år. Kunde som har inngått strømavtale med ELEVO NORGE AS er ansvarlig for å være juridisk eier av målepunktet. Hvis ELEVO NORGE AS ikke får oppstart pga manglende målepunkt, belastes kunde med 6.245 kroner. Viderefakturering av nettleie 99 kr pr. mnd. Viderefakturering av nettleie krever depositum og godkjennelse av netteier. Prosessen kan ta opp til 6 mnd.

 

17. Denne avtalen kan overdras til tredjemann/part på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden. ELEVO NORGE AS står fritt til å overføre avtalen til annet selskap i samme konsern.

 

18. Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som fremkommer av avtalen skal løses ved de ordinære domstoler. Verneting avgjøres iht. de alminnelige reglene i tvistemålsloven. For bedrifter er verneting satt til Oslo tingrett.

bottom of page